AnsweredAssumed Answered

Draft SDM12.9 change opvoeren

Question asked by NL12657 on Sep 12, 2017
Latest reply on Sep 13, 2017 by Maheshwar_Kusuma

HOe kan ik SMD12.9  een standard change opvoeren, die nog niet geheel compleet, opgeslagen wordt voor verdere verwerking door collaga's, zonder dat de change direct op basis van categorie wordt opgevoerd op de backlog van de uitvoerende afdeling. M.a.w. een draft change opvoeren en later completeren?  

 

Peter Spanhaak ATOS Nederland

Outcomes